Tickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement
Verlies of diefstal van het ticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.
Het is niet toegestaan om professionele foto-, film- of opname-apparatuur, alcoholhoudende dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens, scherpe voorwerpen of elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd mee te nemen. Deze lijst kan te allen tijde aangepast of aangevuld worden door de organisatie.
Betreding Work Hard | Play Hard impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet-naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.
Bij druggebruik, wildplassen, lastigvallen van andere bezoekers, het niet opvolgen van instructies van de organisatie en de security, of om het even welke andere vorm van verstoren van de rust en orde, behoudt de organisatie het recht voor om de overtreder onmiddellijk te (laten) verwijderen alsook om de toegang te ontzeggen voor de volledige verdere duur van de afterworkparty. Deze maatregel geeft op geen enkele manier recht op een terugbetaling van tickets en andere gemaakte kosten.
Koop uw ticket niet op straat; de kans bestaat dat het vervalst is. Koop uw tickets enkel bij de erkende (web)adressen.
De artiesten, acts en de organisatoren van Work Hard | Playt Hard kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.
Folders uitdelen of samplen is niet toegelaten tenzij mits expliciete toestemming van de organisatie.
Tickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator. Eveneens is het uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien zonder de voorafgaande toelating van de organisator.
De ticketkoper dient zich te houden aan de ‘wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ (BS 30 juli 2013)
Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het festivalticket. Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.
Namaak van het festivalticket wordt gerechtelijk vervolgd.
Er worden filmopnames gemaakt tijdens Work Hard | Play Hard. De kans bestaat dus dat u wordt gefilmd. Bij betreding doet u afstand van uw portretrecht.
De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit te verifiëren. Om dit te kunnen verzekeren dient elke bezoeker verplicht in het bezit te zijn van zijn of haar Eid-kaart (officiële identiteitskaart). Een bezoeker dient tevens in bezit te zijn van een COVID SAFE TICKET.
Deze voorwaarden zijn niet exhaustief en kunnen op elk moment aangepast of gewijzigd worden. Deze staan los van eventuele vervolging door de officiële instanties.